Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 246/ Göztepe-İST

0216 467 07 23 info@amacanaokulu.com

Eğitimi Sevgi ile birleştirdik

Öğrencileri Atatürk İlke ve inkılaplarını ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir. 

Bu amacı gerçekleştirmek üzere;

a)     Öğrencilerin; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

b)     Öğrencileri; hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip ve insan haklarına saygılı kişiler olarak yetiştirmek,

c)      Öğrencilerin; topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

d)     Okulun bir eğitim öğretim kurumu olmasının yanı sıra, çevrenin bir kültür merkezi olması gerektiğinden hareketle; çevre, aileler ve diğer okullarla iyi ilişkiler kurmak,

e)     Öğrencilerin yetenek ve niteliklerini modern metotlarla geliştirebilmeleri maksadıyla program ve projeler geliştirmek, eğitimin kalitesini yükseltmek,

f)     Öğrencilerin ilgi istek, yetenek ve yaşlarına uygun beceriler kazanarak yüksek öğretim kurumlarına hazırlanmalarını sağlamak,

g)     Öğrencilerin, okuma, anlama, yazılı ve sözlü iletişimde düşüncelerini düzgün ve tutarlı bir şekilde anlatabilmek, toplum içinde rahat konuşup düşüncelerini açıklayabilmek, amacıyla Türkçe”yi çok iyi kullanmalarını sağlamak,

h)    Öğrencilerin müzik, sahne sanatları, resim ve plastik sanatlar gibi güzel sanatlardaki yeteneklerini geliştirmelerini teşvik etmek,

i)    Öğrencilerin, değişik kültürlerin yer aldığı dünyamızdaki güncel olay ve sorunların bilgi ve bilincinde olmalarını sağlayarak, barış ve adalet ülkülerinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak,

j)    Öğrencilerde ilgi ve istek uyandırarak onları bilimsel araştırmaya yöneltmek, teorik ve uygulamalı bilimlerde neden-sonuç ilişkilerini anlamalarına olanak hazırlamak,

k)   Öğrencilerde; yaşadığımız çevrede toprak, su, hava ve gürültü kirliliğini önlemenin duyarlılığı içinde, çevre bilincini uyandırmak ve onları bu sorunlar üzerinde düşünmeye ve çözüm üretmeye yöneltmek,

l)   Öğrencilerin Atatürk”ün “Yurtta barış, Dünyada barış” anlayışının felsefesi içinde, öncelikle yurt içinde toplumsal barış ve huzuru sağlamanın önemini kavramalarına ve onları dünyada barış, dostluk ve kardeşliğin asgari koşullarını düşünmeye yöneltmek,

m)   Öğrencileri ülkemizin Avrupa Birliğine giriş ve bütünleşmesinin önemi ile gereği üzerinde düşünmeye; kendi düzeylerinde bu konularda çözüm üretmeye yöneltmek,

n)    Öğrencileri, ülkemizin ekonomik kalkınmasının ve gelişmesinin kriterleri üzerinde düşünmeye yöneltmek, amaç kabul edilmiştir.